Aviso legal e política de privacidade

FEDERACION  ASPACE GALICIA en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

 • Denominación social: FEDERACION ASPACE-GALICIA
 • NIF: G36344950
 • Domicilio: Praza 8 de marzo 1, 1º, 36003 Pontevedra
 • Inscrito: Rexistro Central de Asociacións co número 1999 -0004
 • Correo electrónico: info@aspacegalicia.org

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento?

FEDERACION ASPACE GALICIA

 • CIF:  G36344950
 • Dirección: Praza 8 de Marzo 1, 1º, 36003 Pontevedr
 • Correo electrónico: info@aspacegalicia.org

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades

 1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos serán conservados durante o tempo que resulte necesario para alcanzar a finalidade coa que foron solicitados

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos será o consentimento prestado.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros.

Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?

Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.
 • Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Terá a posibilidade de retirar o consentimento??

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á  licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.aspacegalicia.org

Para más información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente

Información Adicional Usuarios

Información Adicional Proveedores

Información Adicional Donantes

Información Adicional Curriculum Vitae

Información Adicional Correo Electrónico

Información Adicional Asociados

Información adicional Actividades