Somos unha asociación de ámbito provincial sen fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do Interior por Orde do 22 de abril de 1997.

Fundada en 1991 por familias de persoas afectadas por parálise cerebral e/ou patoloxías afíns,actualmente dispón de centros e servizos de atención especializada dende os 0 aos 65 anos (concertados e/ou en convenio coa Administración Pública).

A nosa misión é a de responder ás necesidades específicas das persoas con parálise cerebral e patoloxías afíns, mediante unha atención integral levada a cabo por un equipo interdisciplinar a través de servizos especializados e con criterios de calidade.

Amencer-ASPACE está integrada na Federación ASPACE-Galicia, na Confederación de ámbito nacional ASPACE e noutras fundacións e plataformas.

{slider Servizos|closed}

Servizo de orientación

Cando un se sinte perdido, sen diagnóstico ou inmerso nun mundo descoñecido, é preciso reubicarse, informarse e coñecer o recurso idóneo que poida dar resposta ás nosas necesidades.
Amencer-ASPACE co ánimo de facilitar esta tarefa dispón dun servizo denominado equipo de orientación.
Este servizo fórmano un grupo de seis profesionais composto por un pedagogo, un logopeda, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un psicólogo e un traballador social.

A súa finalidade é aportar unha visión multidisciplinar unha vez valorada a persoa interesada, para orientar cara o recurso máis idóneo para a súa axeitada atención.

Apoio socio-familiar

A familia é un elemento chave en Amencer-ASPACE. Non se pode entender o benestar da persoa afectada sen pensar no da súa propia familia.

Por iso, Amencer conta cun servizo formado por un traballador social e un psicólogo coa finalidade de informar, asesorar, apoiar e acompañar ás familias no día a día e nas situacións socio-familiares que o requiran.

Dende este servizo mantéñense entrevistas individuais coas familias, ademais de sesións formativas e de autoapoio para os familiares.

PAD: Programa de atención en domicilio

Amencer-ASPACE conta cun servizo de atención especializada en domicilio orientado aos seguintes usuarios:

+    Nenos de 0 a 3 anos que precisan unha atención temperá e reforzo en terapias especializadas nos primeiros anos de vida.
+    Nenos en idade escolar integrados en centros ordinarios que precisan apoios específicos.

Este programa está formado por un traballador social, un fisioterapeuta, un logopeda e un terapeuta ocupacional. Os profesionais desprázanse ao domicilio do usuario coa finalidade de realizar sesións de rehabilitación ademais de asesorar e orientar aos familiares en temas relacionados coas súas áreas de intervención.

Outros servizos complementarios

Amencer-ASPACE conta con outros servizos complementarios como son transporte adaptado “porta a porta” e comedor nos seus centros.

Outras actividades: dende Amencer organízanse actividades diversas ao longo do ano tanto para as familias como para os usuarios como son: xornada de convivencia, cea-encontro, obradoiros de pintura, charlas formativas, actividade de piscina, campamentos de verán, viaxes, excursións, teatro, terapia asistida con cans, etc.

Servizos de rehabilitación en centros

Todos os centros dos que é titular Amencer-ASPACE contan cunha serie de servizos especializados en rehabilitación:
Ofrécense os seguintes servizos:

Fisioterapia

Os obxectivos desta terapia en xeral serán:

+ Evitar deformidades.
+ Fomentar unha postura simétrica cando están sentado nas súas cadeiras ou deitados no descanso.
+ Manter unha amplitude articular nos membros inferiores e superiores dentro da normalidade.
+ Acadar unha mobilidade funcional.
+ Fomentar a relaxación e a respiración.
+ Mellorar a coordinación, o equilibrio e o control postural.
+ Acadar unha manipulación grosa e fina máis funcional.
+ Fomentar e mellorar o tipo de desprazamento.
+ Reforzar o esquema corporal e a imaxe corporal.
+ Afianzar as condutas perceptivas motrices.
+ Evitar conxestións respiratorias.
+ Guía de pautas de posicionamento.

Terapia ocupacional

O obxectivo central será na medida do posible e dependendo do grado de afectación:

+ Proporcionar as ferramentas e habilidades necesarias para desenvolverse de modo máis autónomo e satisfactorio posible, en equilibrio co desempeño das súas ocupacións do día a día.

Ademais de :

 Fomentar a independencia e calidade de vida dos usuarios.
+ Formar parte e participar na sociedade na que viven.
+ Atopar a significación individual das actividades de cada un.
+ Acompañamento na vida diaria.
 Habilitar ou rehabilitar compoñentes de desempeño ocupacional afectados.

Logopedia

As tarefas a desenvolver polo logopeda no centro organízanse en torno a dúas grandes áreas: alimentación e comunicación.

+    Alimentación: a importancia de acadar unha alimentación o máis normalizada posible vai máis alá da función de aporte nutricional da alimentación. A rehabilitación da disfaxia diminúe a posibilidade de sufrir aspiracións e as súas consecuentes complicacións. A mellora na motricidade oro facial implicada na deglución está estreitamente relacionada coa mellora da fala.

+    Comunicación:

+    Persoas con linguaxe oral: inclúense aquelas persoas que posúen unha linguaxe oral susceptible dunha intervención específica para melloralo.
Tamén se incluirá nesta intervención a aqueles pacientes que a pesar de posuír linguaxe oral, este non é suficientemente funcional. Son usuarios dun sistema aumentativo de comunicación. O obxectivo será mellorar a linguaxe oral para chegar a prescindir do sistema aumentativo de comunicación. Dentro das alteracións da linguaxe máis frecuentes na persoa con parálise cerebral distínguense dous grandes aspectos, que se poden presentar illados ou combinados:

 Retraso no desenvolvemento da linguaxe
+ Problemas motores que alteran a fala e a voz, denominados disartia.

+  Persoas sen linguaxe oral: Sistema alternativo ou aumentativo de comunicación.

{slider Contacto}

Dirección: C/ Camelias, s/n Pontemuiños

36153 Lourizán, Pontevedra

Teléfono. 986 86 46 43

Correo electrónico: asociacion@amencer-aspace.org

Web: http://amencer-aspace.org

 {loadposition mapaAmencer}

{/sliders}

{loadposition posicionAsociacionesMenu}

Somos una asociación de ámbito provincial sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior por Orden del 22 de abril de 1997.

Fundada en 1991 por familias de personas afectadas por parálisis cerebral y/o patologías afines, actualmente dispone de centros y noticias de atención especializada desde los 0 a los 65 años (concertados o conveniados con la Administración Pública).

Nuestra misión es la de responder a las necesidades específicas de las personas con parálisis cerebral y patologías afines, mediante una atención integral llevada a cabo por un equipo interdisciplinar a través de servicios especializados y con criterios de calidad.

Amencer-ASPACE está integrada en la Federación ASPACE-Galicia, en la Confederación de ámbito nacional ASPACE y en otras fundaciones y plataformas.

{slider Servicios|closed}

Servicio de orientación

Cuando uno se siente perdido, sin diagnóstico o inmerso en un mundo desconocido, es necesario reubicarse, informarse y conocer el recurso idóneo que pueda dar respuesta a nuestras necesidades.
Amencer-ASPACE con el ánimo de facilitar esta tarea dispone de un servicio denominado equipo de orientación.
Este servicio está formado por un grupo de seis profesionales compuesto por un pedagogo, un logopeda, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un psicólogo y un trabajador social.

Su finalidad es aportar una visión multidisciplinar una vez valorada la persona interesada para orientar hacia el recurso más idóneo para su adecuada atención.

Apoyo socio-familiar

La familia es un elemento clave en Amencer-ASPACE. No se puede entender el bienestar de la persona afectada sin pensar en el de su propia familia. Por eso, Amencer cuenta con un servicio formado por un trabajador social y un psicólogo cuya finalidad es informar, asesorar, apoyar y acompañar a las familias en el día a día y en las situaciones socio-familiares que lo requieran.

Desde este servicio se mantienen entrevistas individuales con las familias además de sesiones formativas y de autoapoyo para los familiares.

PAD: Programa de atención en domicilio

Amencer-ASPACE cuenta con un servicio de Atención Especializada en Domicilio orientado a los siguientes usuarios:

+    Niños de 0 a 3 años que necesitan una atención temprana y refuerzo en terapias especializadas en los primeros años de vida.
+    Niños en edad escolar integrados en centros ordinarios que necesitan apoyos específicos.

         Este programa está formado por un trabajador social, un fisioterapeuta, un logopeda y un terapeuta ocupacional. Los profesionales se desplazan al domicilio del usuario con la finalidad de realizar sesiones de rehabilitación además de asesorar y orientar a los familiares en temas relacionados con sus áreas de intervención.

Otros servicios complementarios

Amencer-ASPACE cuenta con otros servicios complementarios como son transporte adaptado “puerta a puerta” y comedor en sus centros.

 Otras actividades: desde Amencer se organizan actividades diversas a lo largo del año tanto para las familias como para los usuarios como son: jornada de convivencia, cena-encuentro, talleres de pintura, charlas formativas, actividad de piscina, campamentos de verano, excursiones, teatro, terapia asistida con perros etc.

Servicios de rehabilitación en centros

Todos los centros de los que es titular Amencer-ASPACE cuentan con una serie de servicios especializados en rehabilitación.
Se ofrecen los siguientes servicios:

Fisioterapia

Los objetivos de esta terapia en general serán:

+    Evitar deformidades
+    Fomentar una postura simétrica cuando están sentados en sus sillas o acostados en el descanso.
+    Mantener una amplitud articular en los miembros inferiores y superiores dentro de la normalidad.
+    Conseguir una movilidad funcional
+    Fomentar la relajación y la respiración
+    Mejorar la coordinación, el equilibrio y el control postural.
+    Conseguir una manipulación gruesa y fina más funcional.
+    Fomentar y mejorar el tipo de desplazamiento
   Reforzar el esquema corporal y la imagen corporal
+    Afianzar las conductas perceptivas motrices
+    Evitar congestiones respiratorias
+    Guía de pautas de posicionamiento

Terapia ocupacional

El objetivo central será en la medida de lo posible y dependiendo del grado de afectación:

+    Proporcionar las herramientas y habilidades necesarias para desarrollarse de modo más autónomo y satisfactorio posible, en equilibrio con el desempeño de sus ocupaciones del día a día.

Además de:

+    Fomentar la independencia y calidad de vida dos usuarios.
+    Formar parte y participar en la sociedad en la que viven.
+    Encontrar la significación individual de las actividades de cada uno.
+    Acompañamiento en la vida diaria
   Habilitar y rehabilitar componentes del desempeño ocupacional afectados.

Logopedia

Las tareas a desarrollar por el logopeda en el centro se organizan en torno a dos grandes áreas: alimentación y comunicación.

+    Alimentación: la importancia de conseguir una alimentación lo más normalizada posible va más allá de la función de aporte nutricional de la alimentación. La rehabilitación de la disfagia disminuye la posibilidad de sufrir aspiraciones y sus consecuentes complicaciones. La mejora en la motricidad oro facial, implicada en la deglución, está estrechamente relacionada con la mejora del habla.

+    Comunicación:

+    Personas con lenguaje oral: se incluyen aquellas personas que poseen un lenguaje oral susceptible de una intervención específica para mejorarlo.
También se incluirá en esta intervención a aquellos pacientes que a pesar de poseer lenguaje oral, este no es suficientemente funcional. Son usuarios de un sistema aumentativo de comunicación.
El objetivo será mejorar el lenguaje oral para llegar a prescindir del sistema aumentativo de comunicación.
Dentro de las alteraciones del lenguaje más frecuentes en la persona con parálisis cerebral se distinguen dos grandes aspectos, que se pueden presentar aislados o combinados:

   Retraso en el desarrollo del lenguaje.
   Problemas motores que alteran el habla y la voz, denominados disartia.

   Personas sin lenguaje oral: Sistema Alternativo o Aumentativo de Comunicación.

 {slider Contacto}

Dirección: C/ Camelias, s/n Pontemuiños

36153 Lourizán, Pontevedra

Teléfono. 986 86 46 43

Correo electrónico: asociacion@amencer-aspace.org

Web: http://amencer-aspace.org

 {loadposition mapaAmencer}

Centro de atención integral Amencer – ASPACE   (Lourizán)

El Centro de Atención Integral de Pontevedra es un Centro de Día, siendo el perfil de los jóvenes a los que se le presta atención el de grandes dependientes con una elevada necesidad de apoyos generalizados en todas las áreas.
Este centro aglutina dos tipologías de centro, por una parte se sitúa en esta instalación un Centro de educación especial con capacidad en la actualidad para 36 alumnos (niños de 3 a 21 años) y por otra banda un Centro de Día, autorizado para un total de 17 plazas destinadas a mayores de 18 años.

Los noticias que se prestan en ambos además de los descritos en el servicio de Rehabilitación son los siguientes:

+    El colegio de Educación Especial Amencer-ASPACE sito en Pontevedra (Lourizán) es un centro privado concertado dependiente de la Asociación Amencer-ASPACE específicamente dedicado a la atención integral del niño con Parálisis Cerebral y patologías afines, que cubre las necesidades educativas y de rehabilitación integral de los niños/as con edades comprendidas entre 3 y 21 años de edad, en el ámbito territorial de la Provincia de Pontevedra, en concreto en las áreas Centro y Sur de la misma.
+    El otro centro que aglutina el centro de Atención Integral de Pontevedra es un Centro de Día, siendo el perfil de los jóvenes a los que se le presta atención el de grandes dependientes con una elevada necesidad de apoyos generalizados en todas las áreas. Las actividades que se desarrollan en el centro son diversas, destacando talleres de manualidades, actividades de relajación, estimulación cognitiva, cuidados personales,…

Contacto

Dirección: Avenida de las Camelias s/n, Pontemuíños, Lourizán, Pontevedra 36153
Teléfono: 986 86 46 43
Correo electrónico: direccion.lourizan@amencer-aspace.org

Centro de día “Princesa Letizia”

Centro de Día para jóvenes con un doble perfil. Por un lado están aquellos que tiene una cierta autonomía para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y por otro aquellos que necesitan apoyos generalizados y permanentes para todas las actividades.

Este centro aglutina dos tipologías de centro, por una parte se sitúa en esta instalación un Centro de Educación Especial con capacidad en la actualidad para 12 alumnos (niños/as de 3 a 21 años) y un Centro de Día, autorizado para un total de 25 plazas destinadas a mayores de 18 años.

El colegio de Educación Especial Princesa Letizia es un Centro Privado Concertado dependiente de la asociación Amencer-ASPACE específicamente dedicado a la atención integral de personas con Parálisis Cerebral y patologías afines, que asiste a una población comprendida entre los 3 y los 21 años de edad, en el ámbito territorial de la provincia de Pontevedra, en concreto el norte de la provincia y toda el área del Salnés.

En este centro se trabaja con diferentes aspectos, destacando los siguientes:

+    Dar respuesta a las necesidades educativas, sanitarias y sociales de nuestros alumnos, favoreciendo la relación interprofesional entre los distintos ámbitos escolar, médico…, teniendo en cuenta que nuestros alumnos/as suelen presentar disfunciones graves y permanentes.
+    Desarrollar una acción educativa interdisciplinar, basada en un trabajo coordinado en equipo en el que cada profesional aporte los conocimientos que desde su área tiene del niño/a.
+    Favorecer un clima de afecto y respeto en el que el objetivo prioritario sea la comunicación e interacción con el niño/a.
+    Facilitar un buen ambiente interprofesional como base para una educación de calidad.
+    Fomentar y favorecer el entusiasmo, la motivación, la autoevaluación y la formación continua de los profesionales, procurando estar al día en nuevos métodos y tecnologías que favorezcan y mejoren la intervención.
+    Hacer significativos diferentes momentos de la vida diaria del niño, tanto escolar como familiar (comedor, baño,…)

En esta instalación está situado también un Centro de Día para jóvenes con un doble perfil. Por un lado están aquellos que tiene una cierta autonomía para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y por otro aquellos que necesitan apoyos generalizados y permanentes para todas las actividades.
Por lo tanto, los objetivos del centro son muy diversos:

+    Potenciar el desarrollo personal para la superación de los obstáculos que la minusvalía les supone, dentro de las posibilidades de cada usuario.
+    Orientar a los usuarios hacia la utilización de los recursos comunitarios beneficiosos para su desarrollo personal (educación, deportes, actos culturales, excursiones,…)
+    Alcanzar una autonomía personal y social.
Para el cumplimiento de estos objetivos, el centro de día de Vilagarcía cuenta con varios talleres:
+    Taller de Informática Adaptada: el ordenador debe ser una herramienta básica de trabajo, ya que facilita la realización de numerosas actividades. Los usuarios cuentan con ayudas técnicas de acceso y programas informáticos adaptados a sus necesidades, lo que les permite desarrollar al máximo sus capacidades.
+    Taller de Ajuste personal y social: en el centro se trabaja de modo permanente en el fomento de la autonomía personal y social, así como en la relación con el entorno. Se entiende que la socialización y la integración en las actividades de la comunidad favorece la autonomía.
+    Talleres diversos: se realizan múltiples actividades manipulativas como el taller de libretas/encuadernación, separadores de libros y postales de felicitación.

Contacto

Dirección: Calle Duque de Terranova, 7 – Urbanización O Castriño, Vilagarcía de Arousa. 36.600 Pontevedra
Teléfono: 986 56 53 34
Correo electrónico: direccion.villagarcia@amencer-aspace.org

Centro de día Amencer-ASPACE en Campolongo

Es un centro concertado con la administración pública y está autorizado para prestar atención a un máximo de 17 usuarios mayores de 18 años.
En el centro se desarrollan las siguientes actividades:AmencerASPACE_artesania

+    Taller de artesanía: tiene como objetivos generales entre otros:

+    Potenciar la capacidad máxima de cada usuario en cuanto a destrezas, actitudes y competencias, especialmente manipulativas.
+    Aprender a trabajar en equipo como factor socializador, potenciando también los hábitos de orden, limpieza y responsabilidad.
+    Desarrollo de la motricidad fina y gruesa.
+    Motivación que provoque una implicación activa en la tarea.

+    Taller de estimulación cognitiva: se sigue una programación adecuada a las necesidades y posibilidades de cada uno de los usuarios para aumentar su desarrollo personal y social, tratando de alcanzar los siguientes objetivos:

+    Fomentar la iniciativa y la creatividad.
+    Desarrollar y adquirir conceptos básicos, temporales-espaciales y de cantidad.
+    Desarrollar la atención y la concentración.
+    Desarrollar la memoria a largo y corto plazo.
+    Asimilar conceptos básicos numéricos.

+    Taller de informática: tiene dos objetivos principales:

+    Aumentar la autonomía de los usuarios
+    Favorecer la adquisición y mantenimiento de conocimientos.

+    Taller de ajuste personal y social: uno de los factores que contribuye a que una persona con discapacidad alcance un buen nivel de autonomía es la relación que muestra con el entorno y las personas que la rodean. En este programa se contemplan actividades que fomentan esta relación.

+    Taller de pintura y manualidades: es un taller  que además de favorecer varios aspectos importantes para nuestros usuarios, como la coordinación óculo-manual, la atención, la concentración y los tiempos de espera entre otros, también sirve como medio de diversión, de expresión y, sobre todo, de relajación.

Contacto

Dirección: Calle Iglesias Vilarelle s/n, Campolongo, Pontevedra, 36001
Teléfono: 986 85 76 80
Correo electrónico: direccion.pontevedra@amencer-aspace.org

Colegio de educación especial Amencer – ASPACE en Lourizán

El colegio de Educación Especial Amencer-ASPACE sito en Pontevedra (Lourizán) es un centro privado concertado dependiente de la Asociación Amencer-ASPACE específicamente dedicado a la atención integral del niño con Parálisis Cerebral.

Contacto

Dirección: Avenida de las Camelias s/n, Pontemuíños, Lourizán, Pontevedra 36153
Teléfono: 986 86 46 43
Correo electrónico: direccion.lourizan@amencer-aspace.org

Colegio de educación especial “Princesa Letizia”

El colegio de Educación Especial Princesa Letizia es un Centro Privado Concertado dependiente de la asociación Amencer-ASPACE específicamente dedicado a la atención integral de personas con Parálisis Cerebral y patologías afines, que asiste a una población comprendida entre los 3 y los 21 años de edad, en el ámbito territorial de la provincia de Pontevedra, en concreto el norte de la provincia y toda el área del Salnés.

Contacto

Dirección: Calle Duque de Terranova, 7 – Urbanización O Castriño, Vilagarcía de Arousa. 36.600 Pontevedra
Teléfono: 986 56 53 34
Correo electrónico: direccion.villagarcia@amencer-aspace.org

Centro de atención integral Amencer – ASPACE

Este centro aglutina dúas tipoloxías de centro, por unha parte sitúase nesta instalación un centro de educación especial con capacidade actualmente para 36 alumnos )nenos de 3 a 21 anos) e por outra banda un centro de día, autorizado para un total de 17 prazas destinadas a maiores de 18 anos.

Os servizos que se prestan  en ambos ademais dos descritos no servizo de rehabilitación, son os seguintes:

+ O colexio de Educación Especial Amencer-ASPACE, sito en Pontevedra (Lourizán), é un centro privado concertado dependente da Asociación Amencer-ASPACE, especificamente adicado á atención integral do neno con parálise cerebral e patoloxías afíns , que cubre as necesidades educativas e de rehabilitación integral dos nenos e nenas con idades comprendidas entre 3 e 21 anos de idade, no ámbito territorial da provincia de Pontevedra, en concreto nas áreas centro e sur da mesma.
+ O outro centro que aglutina o centro de atención integral de Pontevedra é un centro de día, sendo o perfil dos rapaces aos que se dá atención o de grandes dependentes cunha elevada necesidade de apoio xeral en todas as áreas. As actividades que se desenvolven no centro son diversas, destacando obradoiros de artesanía, actividades de relaxación, estimulación cognitiva, coidados persoais…

Contacto

Enderezo: Avenida de las Camelias s/n, Pontemuíños, Lourizán, Pontevedra 36153
Teléfono: 986 86 46 43
Correo electrónico: direccion.lourizan@amencer-aspace.org

Centro de día «Princesa Letizia»

Este centro aglutina dúas tipoloxías de centro, por unha banda sitúase nesta instalación un centro de educación especial con capacidade na actualidade para 12 alumnos (nenos e nenas de 3 a 21 anos) e un centro de día, autorizado para un total de 25 prazas destinadas a maiores de 18 anos.

O colexio de educación  especial Princesa Letizia é un centro privado concertado dependente da Asociación Amencer-ASPACE specificamente adicado á atención integral de persoas con parálise cerebral e patoloxías afíns, que asiste a unha poboación comprendida entre os 3 e os 21 anos de idade, no ámbito territorial da provincia de Pontevedra, en concreto o norte da provincia e toda a área do Salnés.

Neste centro trabállase con diferentes aspectos, destacando o seguinte:

+    Dar resposta ás necesidades educativas, sanitarias e sociais dos nosos alumnos, favorecendo a relación interprofesional entre os distintos ámbitos: escolar, médico.. tendo en conta que os nosos alumnos adoitan presentar disfuncións graves e permanentes.
+    Desenvolver unha acción educativa interdisciplinar, baseada nun traballo coordinado en equipo no que cada profesional aporte os coñecementos que desde a súa área ten o neno.
+    Favorecer un clima de afecto e respecto no que o obxecto prioritario sexa a comunicación e interacción co neno ou nena.
+    Facilitar o bo ambiente interprofesional como base para unha educación de calidade.
+    Fomentar e favorecer o entusiasmo, a motivación, a autoavaliación e a formación continua dos profesionais, procurando estar ao día en novos métodos e tecnoloxías que favorezan e melloren a intervención.
+    Facer significativos diferentes momentos da vida diaria do neno, tanto escolar como familiar (comedor, baño…)

Nesta instalación está situado tamén un  centro de día para rapaces cun dobre perfil. Por un lado están aqueles que teñen unha certa autonomía para o desenvolvemento de actividades da vida diaria e, por outro, aqueles que precisan apoio xeral e permanente para todas as actividades.

Polo tanto, os obxectivos do centro son moi diversos:

+    Potenciar o desenvolvemento persoal para a superación dos obstáculos que a minusvalía lles supón, dentro das posibilidades de cada usuario.
+    Orientar aos usuarios cara a utilización dos recursos comunitarios beneficiosos para o seu desenvolvemento persoal (educación, deportes, actos culturaism excursións…)
+    Acadar unha autonomía persoal e social.
Para o cumprimento destes obxectivos, o centro de día de Vilagarcía conta con varios obradoiros:
+    Obradoiro de informática adaptada: o ordenador debe de ser unha ferramenta básica de traballo, xa que facilita a realización de numerosas actividades. Os usuarios contan con axudas técnicas de acceso e programas informáticos adaptados ás súas necesidades, o que lles permite desenvolver ao máximo as súas capacidades.
+    Obradoiro de axuste persoal e social: no centro trabállase de maneira permanente o fomento da autonomía persoal e social, así como na relación co entorno. Enténdese que a socialización e a integración nas actividades da comunidade favorece a autonomía.
+    Obradoiros diversos: realízanse  múltiples actividades manipulativas como o obredoiro de cadernos/encadernación, separadores de libros e postais de felicitación.

Contacto

Enderezo: Rúa Duque de Terranova, 7 – Urbanización O Castriño, Vilagarcía de Arousa. 36.600 Pontevedra
Teléfono: 986 56 53 34
Correo electrónico: direccion.villagarcia@amencer-aspace.org

Centro de día Amencer-ASPACE en Campolongo

É un centro concentrado coa administración pública e está autorizado para prestar atención a un máximo de 17 usuarios maiores de 18 anos.
No centro desenvólvense as seguintes actividades:

+   Obradoiro de artesanía: ten como obxectivos xerais entre outros:

+    Potenciar a capacidade máxima de casa usuario en canto a destrezas, actitudes e competencias, especialmente manipulativas.
Aprender a traballar en equipo como factor socializador,potenciando tamén os hábitos de orde, limpeza e responsabilidade.
+    Desenvolvemento da motricidade fina e grosa.
+    Motivación que provoque unha implicación activa na tarefa.

+    Obradoiro de estimulación cognitiva: séguese unha programación axeitada ás necesidades e posibilidades de cada un dos usuarios para aumentar o seu desenvolvemento persoal e social, tratando de acadar os seguintes obxectivos:

+    Fomentar a iniciatiova e a creatividade.
+    Desenvolver e adquirir conceptos básicos, temporales-espaciales e de cantidade.
+    Desenvolver a atención e a concentración.
+    Desenvolver a memoria a longo e curto prazo.
+    Asimilar conceptos numéricos básicos.

+    Obradoiro de informática: ten dous obxefctivos importantes:

+    Aumentar a autonomía dos usuarios
+    Favorecer a adquisición e mantemento de coñecementos

+    Obradoiro de axuste persoal e social: un dos factores que contribúe a que unha persoa con discapacidade acade un bo nivel de autonomía é a relación que amosa co entorno e coas persoas que a rodean. Neste programa contémplanse dicversas actividades que fomentan esta relación
+   Obradoiro de pintura e manualidades: é un obradoiro que ademais de favorecer varios aspectos importantes para os nosos usuarios, como a coordinación óculo-manual, a atención, a concentración e os tempos de espera entre outros. Tamén serve como medio de diversión, de exprexión e, sobre todo, de relaxación.

Contacto

Enderezo: Rúa Iglesias Vilarelle s/n, Campolongo, Pontevedra, 36001
Teléfono: 986 85 76 80
Correo electrónico: direccion.pontevedra@amencer-aspace.org

Colexio de educación especial Amencer – ASPACE en Lourizán

O centro de educación especial Amencer-ASPACE, situado en Lourizán (Pontevedra) é un centro privado concertado dependente da Asociación Amencer-ASPACE, especificamente adicado á atención inytegral do neno con parlálise cerebral.

Contacto

Enderezo: Avenida de las Camelias s/n, Pontemuíños, Lourizán, Pontevedra 36153
Teléfono: 986 86 46 43
Correo electrónico: direccion.lourizan@amencer-aspace.org

Colexio de educación especial “Princesa Letizia”

O colexio de educación especial Princesa Letizia é un centro privado concertado dependente da asociación Amencer-ASPACE, especificamente dedicado á atención integral de persoas con parálise cerebral e patoloxías afíns, que asiste a unha poboación comprendida entre os 3 e os 21 anos de idade, no ámbito territorial da provincia de Pontevedram en cocreto o norte da provincia e toda a área do salnés.

Contacto

Enderezo: Rúa Duque de Terranova, 7 – Urbanización O Castriño, Vilagarcía de Arousa. 36.600 Pontevedra
Teléfono: 986 56 53 34
Correo electrónico: direccion.villagarcia@amencer-aspace.org

Comparte esta noticia en tus Redes Sociales
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on whatsapp
Whatsapp