AVISO LEGAL

FEDERACION  ASPACE GALICIA en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

 • A súa denominación social é FEDERACION  ASPACE GALICIA
 • A súa NIF é  G36344950
 • O seu domicilio sitúase en Praza 8 de marzo 1, 1º, 36003 Pontevedra
 • Está inscrita no Rexistro Central de Asociacións co número 1999 -0004
 • E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto info@aspacegalicia.org

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

 

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

 

Quen é o Responsable do tratamento?

 

FEDERACION  ASPACE GALICIA

CIF:  G36344950

Dirección: Praza 8 de Marzo 1, 1º, 36003 Pontevedra

Correo electrónico: info@aspacegalicia.org

 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

 

 1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.

 

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos serán conservados durante o tempo que resulte necesario para alcanzar a finalidade coa que foron solicitados.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos será o consentimento prestado.

 

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros.

 

Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?

Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

 

 

Terá a posibilidade de retirar o consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á  licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

 

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.aspacegalicia.org

 

Para máis información: www.agpd.es

 

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob

 

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente

Información Adicional Usuarios

Información Adicional Provedores

Información Adicional Doantes

Información Adicional Curriculum Vitae

Información Adicional Correo Electrónico

Información Adicional Asociados

Información adicional Actividades