Condicións xerais de uso do Portal

O acceso e uso desta páxina WEB e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante, conxuntamente denominados como o Portal), así como os servizos ou contidos que, a través del, póidanse obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste aviso legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas condicións xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste aviso legal non son da túa conformidade, rogamos non fagas uso do Portal, xa que calquera uso que fagas do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

As condicións e termos que se recollen no presente aviso legal poden variar, polo que che convidamos a que revises estes termos cando visites de novo o Portal.

Reservámonos o dereito para realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímosche que comprobes sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos no Portal.

Non nos facemos responsables dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas nesta páxina.

Dereitos de propiedade intelectual

Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen a EDISA ou Entidades colaboradoras, e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual as imaxes, etc.

A información dispoñible neste sitio web, salvo indicación expresa en contrario, é susceptible de reutilización, quedando autorizada a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación para usos non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:

Queda prohibida en calquera circunstancia a desnaturalización do contido da información.
O/a usuario/a queda obrigado/á citar a fonte dos contidos obxecto de reutilización.
O/a usuario/a queda obrigado/á mencionar a data da última actualización dos contidos obxecto de reutilización.

Declaramos o noso respecto aos dereitos de propiedade intelectual de terceiros. Por iso, se consideras que este sitio puidese estar a violar dereitos, rogamos póñasche en contacto connosco a través do formulario de enviar consulta.

Enlaces WEB ou hiperenlaces

Os/as usuarios/as que se propoñan establecer un hiperenlace entre a súa páxina WEB e esta deberán ter en conta o seguinte:

O establecemento do hiperenlace non implica, en ningún caso, a existencia de relacións entre nós e o propietario da páxina WEB na que se estableza, nin a aceptación e aprobación pola nosa banda dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que autorizamos expresamente o hiperenlace, nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina WEB desde a que se establece o hiperenlace.
Non nos responsabilizamos de ningún xeito nin garantimos a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento do hiperenlace poida ofrecer. O/a usuario/a asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina WEB do hiperenlace.
A páxina WEB na que se estableza o hiperenlace non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos nosos, excepto aqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace.
A páxina WEB na que se estableza o hiperenlace non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

Frames

Prohibimos expresamente a realización de ?framings? ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do Portal.

Privacidade

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, comprometémonos ao cumprimento da obrigación de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. A estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo/a usuario/a e o seguimento de consultas expostas polos/as mesmos/as.

Terás a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos teus datos persoais que obran nos nosos ficheiros, solicitándoo por calquera medio escrito que deixe constancia do seu envío e da súa recepción.

Mantemos os niveis de protección de datos persoais conforme ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e establecemos todos os medios técnicos ao noso alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que nos facilites, sen prexuízo de que as medidas de seguridade na internet non sexan inexpugnables.

Reservámonos a facultade de modificar a presente política de privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, jurisprudenciales ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, anunciaremos devanditos cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, no caso de que sexa necesario, a túa aceptación dos devanditos cambios.

Lei aplicable e xurisdición

A Lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente Portal, será a Lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao Portal ou do uso dos servizos que nel póidanse ofertar, nós e o/a usuario/a acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do usuario/a, sempre que o mesmo estea situado en territorio español.

Política de certificados electrónicos. Requisitos

Para poder acceder aos servizos a través de certificado electrónico deberás acreditar a túa identidade e, nos casos que así se requira, asinar electronicamente os escritos presentados. Para estes fins, aceptaranse os certificados dixitais admitidos por nós.