8 propostas do Movemento ASPACE para garantir o benestar das persoas con parálise cerebral e as súas familias

Sabías que 120.000 persoas con parálise cerebral e outras discapacidades afíns enfróntanse á crise do COVID-19 en situación de vulnerabilidade?

As patoloxías respiratorias crónicas e os problemas cardiovasculares asociados a esta pluridiscapacidad acentúan a vulnerabilidade das persoas con parálise cerebral #ante o COVID-19. O Movemento ASPACE, formado por 85 entidades, 230 centros de atención directa, 5.300 profesionais e 20.700 persoas asociadas demanda medidas para garantir tamén a protección deste colectivo.

A pandemia do COVID-19 sacudiu a toda a nosa sociedade. As entidades membro do Movemento Asociativo da Parálise Cerebral sumáronse ás medidas impulsadas polo Goberno de España para frear a curva de expansión do coronavirus. Quedámonos na casa procedendo ao peche de todos os servizos de atención á parálise cerebral, excepto os residenciais.

O 80% das persoas con parálise cerebral teñen grandes necesidades de apoio. Estas necesidades non desaparecen coa situación de confinamento na que as familias pasan a asumir durante 24 horas ao día coidados e no que as entidades realizan seguimento das persoas usuarias para ofrecer pautas que limiten o prexuízo da ausencia de tratamentos. O efecto desta conxuntura é moi preocupante nas persoas usuarias de atención temperá, con alteracións de conduta ou afectacións de saúde.

O intento das entidades por mitigar o impacto do COVID-19 na atención ás persoas con parálise cerebral vese dificultado pola falta de persoal que poida desprazarse aos domicilios, pola escaseza de EPIs para abordar este labor e pola carencia de profesionais, dado que unha parte debe de permanecer en corentena. Ademais, esta situación pon en risco a sustentabilidade das entidades: o desconto nos concertos das prazas non ocupadas, a cancelación de actividades subvencionadas e o cesamento de prestacións vinculadas a servizos; obrigaron a gran parte delas a aplicar ERTEs.

Todos estes factores non só poñen en risco os avances sociosanitarios alcanzados por Confederación ASPACE e as súas entidades ao longo de máis de 35 anos de traxectoria, senón tamén a calidade de vida, a participación social e o exercicio de dereitos de 120.000 persoas con parálise cerebral e as súas familias. Por todo iso, desde o Movemento ASPACE realizamos as seguintes propostas de acción para corrixir os problemas xurdidos nesta crise.

 1. Recoñecemento das persoas con parálise cerebral e grandes necesidades de apoio como colectivo de alto risco pola súa característica pluridiscapacidad. Unha vez cubertas as necesidades do noso persoal sanitario en Hospitais e UCIs, débese priorizar o abastecemento de material de protección individual a profesionais de atención á parálise cerebral, ás persoas con parálise cerebral e ás súas familias.
 2. Garantir a subministración aos Centros Residenciais de EPIs, material de desinfección e de medicación habitual ou puntual das persoas usuarias. Elaborar protocolos claros de actuación en caso de contaxio que teñan en conta o manexo das persoas con trastornos do comportamento.
 3. Garantir o dereito á vida e á saúde das persoas con parálise cerebral. Promulgar o achegamento ao colectivo en igualdade de condicións e baixo a premisa de non discriminación por razóns de discapacidade; ser parte dos colectivos prioritarios en atención e seguimento sanitario.
 4. Creación dunha bolsa de traballadores do ámbito social para a eventual substitución de profesionais en situación de corentena e promover campañas de voluntariado social para atender ás persoas máis vulnerables.
 5. Xerar mecanismos de apoio aos Centros Especiais de Emprego e ás persoas con discapacidade que traballan neles para non poñer en perigo a súa viabilidade nin tampouco prexudicar os traballadores
 6. As corporacións locais primarán a limpeza na atención domiciliaria, e prestarán servizos de compra e apoio para as persoas en maior risco.
 7. As prestacións transitorias da Seguridade Social destinadas a pais que deben permanecer no seu domicilio ao coidado dos seus fillos polo peche de colexios; débense estender ás familias de persoas adultas con discapacidade afectadas polo peche de centros de atención á discapacidade.
 8. #Ante o uso de hoteis como espazos sanitarios para atender a persoas con COVID-19; sinalar que a accesibilidade destes lugares debería ser un criterio para ter en conta para atender a persoas con parálise cerebral nos mesmos.

En canto ao financiamento das entidades, son necesarias catro medidas que garantirían a sustentabilidade da atención á parálise cerebral a medio prazo:

 1. Manter o importe íntegro dos concertos sen reducións por non utilización de prazas.
 2. Crear liñas de axudas para entidades que prestan servizos non concertados para manter a atención unha vez superado o estado de alarma, mitigando o impacto de ERTEs e despedimentos.
 3. Modificar condicións das subvencións concedidas facilitando a ampliación de prazos de execución, a revisión de obxectivos e a admisión como gastos financiables cancelacións e outros causados por esta situación.
 4. Dotar de financiamento para desenvolver Servizos de Atención Domiciliaria que antes non existían e que agora se impulsan en apoio e respiro das familias de persoas con grandes necesidades de apoio que permanecen confinadas.

Como en toda a súa historia de activismo social, Confederación ASPACE e as entidades de atención á parálise cerebral realizan estas propostas desde unha visión construtiva e colaborativa. As persoas con parálise cerebral e as súas familias non poden ser un colectivo esquecido nesta crise. Por todo iso, esperamos que estas medidas permitan evitar unha situación de inxustiza social cun colectivo moi vulnerable.

Mentres tanto, o Movemento ASPACE seguirá traballando xunto ao Goberno e as súas Administracións como desde o inicio da crise para achegar solucións que axuden a superar esta pandemia.

Este virus parámolo entre todos!

Consulta o Documento de situación e demandas do movemento ASPACE ante a crise do COVID-19 de Confederación ASPACE

Información: Confederación ASPACE